Accessibility Tools

Умови продажу

We wszystkich przypadkach, gdy ECO IN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej ECO

jest lub ma być stroną umowy jako Sprzedający lub Dostawca, a także mającym być dostawcą na podstawie umów dostawy, stosuje się niniejsze warunki, chyba, że strony w umowie postanowią  inaczej na piśmie.

Niniejsze Warunki stanowią integralną część oferty ECO IN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Oferta

 1.1 Oferty składane przez ECO są dla ECO wiążące na warunkach określonych w ofertach, stosowanie do przepisów kodeksu cywilnego, jednakże wyłącznie w przypadku złożenia takich ofert na piśmie.

1.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje ECO nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

2. Cena

2.1.  O ile umowa nie zawiera innych postanowień, przyjmuje się ceny netto obowiązujące w dniu dostawy, loco magazyn ECO, bez podatku VAT.

2.2.  W przypadku generalnej podwyżki cen przez Sprzedającego na towary objęte zamówieniem w okresie między przyjęciem zamówienia, a dostawą przedmiotu umowy stosuje się nową cenę, przy czym Kupujący może od umowy odstąpić w części dotyczącej towarów niedostarczonych, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od otrzymania przez Kupującego informacji o wzroście cen.

3. Zamówienia.

3.1.  Zamówienia składane przez Kupującego podlegają niniejszym warunkom sprzedaży.

3.2.  Warunki zakupu dostawy odbiegające od warunków sprzedaży ECO, na które ECO nie wyrazi zgody na piśmie, będą uważane za nieuzgodnione i w związku z tym niewiążące dla ECO.

3.3.  Tylko zamówienia i zmiany tych zamówień sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnione osoby są wiążące dla ECO. Telefoniczne lub ustne uzgodnienia wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez ECO.

3.4. Odstępstwa od złożonego zamówienia będą przez ECO uznawane tylko wtedy, gdy ECO wyrazi na nie pisemną zgodę.

4. Termin dostawy.

4.1. Uzgodnione terminy dostaw są wyłącznie terminami przybliżonymi.

4.2.  W razie opóźnienia w dostawie ECO zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego, podając przyczynę i przewidywany czas opóźnienia, a Kupujący zobowiązany jest udzielić ECO  prolongaty, nie krótszej niż 30 dni.

4.3.  Jeżeli termin dostawy ustalono jako ‘’natychmiastowy’’, przyjmuje się iż nie przekroczy 14 dni.

5. Dostawa.

5.1. ECO zastrzega sobie prawo dokonywania dostaw partiami.

5.3.  Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (przejście ryzyka) przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania przedmiotu dostawy przedsiębiorstwu spedycyjnemu, a jeżeli Kupujący odbiera towar z magazynu, z chwilą postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy. Przejście ryzyka na Kupującego nie zależy od tego, która ze stron ponosi zgodnie z umową koszty transportu i spedycji.

6. Wysyłka.

6.1.  Wysyłki są dokonywane na adres wskazany przez Kupującego chyba, że Kupujący odbiera towar z magazynu. Na dokumentach wysyłkowych dołączonych do przesyłki, zaznacza się numer zamówienia i opis przedmiotu dostawy.

6.2.  Koszty przewozu i spedycji ponosi Kupujący.

6.3.  Jeżeli umowa przewiduje, że koszty przewozu lub ich części zostaną zapłacone zaliczkowo przez ECO, wtedy koszty przewozu zostaną osobno wyszczególnione na fakturze, zaś kopie listów przewozowych lub innych dowodów dostawy zostaną załączone do takiej faktury.

7. Siła wyższa.

7.1.  Wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, jak również inne wypadki losowe, które opóźniają lub utrudniają dostawę, zwalniają ECO z dokonywania dostaw w czasie powyższych zakłóceń.

7.2.  Strony uprawnione są do odstąpienia od umowy, jeżeli zakłócenia opisane w pkt. 7.1. trwają powyżej 3-ch miesięcy.

7.3.  W przypadku całkowitej lub częściowej utraty źródła dostawy ECO nie jest zobowiązany do pokrycia zapotrzebowania na surowce i materiały u innych dostawców.

8. Zapłata.

8.1 Zaplata następuje gotówką w kwocie bez rabatu w chwili dostawy, jeżeli umowa stron nie przewiduje innego sposobu i terminu płatności.

8.2. Jeżeli umowa stron przewiduje zapłatę przelewem bankowym, zapłatę uznaje się za dokonaną z dniem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ECO.

8.3.  Po upływie terminu płatności Kupujący popada w opóźnienie bez potrzeby upomnienia, co uprawnia ECO do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

8.4.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Kupującego do dokonania płatności, szczególnie w przypadku opóźnienia w płatności, ECO zastrzega sobie prawo unieważnienia ustalonych terminów płatności oraz żądania przedpłaty lub dodatkowego zabezpieczenia, co do dalszych dostaw.

8.5.  Wyłączone jest potrącenie przez Kupującego roszczenia wzajemnego, jak również prawo odmowy wykonania zobowiązania oraz prawo zatrzymania.

9 Próbki i pomoc techniczna.

9.1. Próbniki dostarczone Kupującemu przez ECO oraz techniczne i chemiczne specyfikacje ECO służą jedynie jako ogólny opis towaru i nie zwalniają Kupującego z przeprowadzenia kontroli po każdej dostawie.

9.2. Pomoc techniczna udzielona przez ECO zgodnie z najlepszą wiedzą, nie jest wiążąca dla ECO i nie zwalnia kupującego z obowiązku przeprowadzenia kontroli każdej dostawy pod kątem  przydatności do zamierzonego użycia, przed dalszym przetworzeniem.

10. Zawiadomienie o wadach, gwarancja.

10.1. Kupujący winien przeprowadzić kontrolę towarów natychmiast po każdej dostawie oraz natychmiast powiadomić pisemnie o jakichkolwiek wadach fizycznych, wadliwych dostawach lub odchyleniach. Termin przesłania zawiadomienia o wadach wynosi siedem dni, licząc od dnia dostawy. W razie dostaw częściowych, wyżej wymienione zobowiązanie Kupującego stosuje się również do dostaw częściowych.

10.2. Uszkodzenia transportowe należy zgłaszać natychmiast przy odbiorze towaru. Opis takiego uszkodzenia musi znaleźć się na liście przewozowym lub zostać spisany w formie protokołu w obecności przewoźnika. Nie odnotowanie faktu uszkodzenia transportowego w momencie jego odbioru, uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

10.3. Zawiadomienie o wadach nie upoważnia Kupującego do wstrzymania się z dokonaniem płatności w terminie, bądź do odmowy przyjęcia dalszych dostaw.

10.4. W przypadkach terminowych i usprawiedliwionych zawiadomień o wadach, ECO będzie według swego uznania dostarczać towary na wymianę, bądź zwracać cenę kupna odrzuconych towarów. Nie dotyczy to uszkodzeń transportowych (za takie uszkodzenia odpowiedzialny jest przewoźnik).

10.5. ECO nie gwarantuje, że produkt jest wolny od patentów czy innych praw chronionych osób trzecich do dochodzenia roszczeń wynikających z wad jakościowych.

11. Roszczenia odszkodowawcze.

11.1. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego są wyłączone, jeżeli ze strony ECO doszło jedynie do drobnych zawinionych zaniedbań.

11.2. Wysokość zobowiązania do dokonania płatności z tytułu odszkodowania jest ograniczona do kwoty ceny zakupu. Jeżeli Kupujący przetworzył towar dostarczony przez ECO, maksymalna odpowiedzialność ECO ograniczona jest do ceny zakupu ilości już przetworzonej.

12. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

12.1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością ECO do chwili dokonania płatności wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń, wynikających z danego stosunku handlowego.

12.2. W razie przetworzenia „dóbr niespłaconych” (conditional goods), ECO staje się z chwilą przetworzenia właścicielem nowo wytworzonych towarów. W razie przetworzenia, połączenia czy zmieszania „dóbr niespłaconych” z towarami będącymi własnością osób trzecich, ECO nabywa współwłasność towarów powstałych w ten sposób, w wysokości wartości fakturowej „dóbr niespłaconych” w stosunku do wartości fakturowej innych materiałów. W razie przetworzenia, połączenia lub zmieszania z główną substancją stanowiącą własność Kupującego, z tą chwilą ECO staje się właścicielem nowo powstałej w ten sposób substancji.

12.3. W zakresie udziału ECO w ochronie własności. Kupujący z chwilą przetworzenia, połączenia lub zmieszania przenosi na ECO wszystkie roszczenia przysługujące Kupującemu wobec osób trzecich z tytułu sprzedaży towarów stanowiących własność bądź współwłasność ECO. Nie są dozwolone jakiekolwiek inne cesje, łącznie z cesjami w zakresie transakcji factoringowych.

12.4. Kupujący jest zobowiązany do oddania „niespłaconych dóbr” na przechowanie, dochowując należytej staranności oraz jest zobowiązany ubezpieczyć w/w towary od ryzyka przechowania. Kupujący z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia przenosi na ECO swoje roszczenia wynikające z tej umowy ubezpieczenia.

12.5. W zakresie należytego prowadzenia interesów Kupujący ma prawo rozporządzać „niespłaconymi dobrami” oraz odbierać sumy za ich dalszą sprzedaż pod warunkiem, że Kupujący wykona istniejące zobowiązania w stosunku do ECO. Kupujący nie ma prawa ustanawiać zastawu na „niespłaconych dobrach” lub przeniesionych roszczeniach, nie ma też prawa przenosić ich jako dodatkowe zabezpieczenie. Kupujący jest zobowiązany powiadomić na piśmie ECO o miejscu przeniesionych roszczeń lub „niespłaconych dóbr” przez osoby trzecie natychmiast po otrzymaniu informacji się o tym, najpóźniej jednak w terminie 3 dni.

12.6. W przypadku kiedy Kupujący zalega z płatnościami, ECO ma prawo domagać się zwrotu towarów bez wyznaczania okresu prolongaty lub unieważnienia tego porozumienia. Na wstępną prośbę Kupujący jest zobowiązany dostarczyć ECO wszystkie wymagane informacje i dokumentacje odnoszące się do zapasów „niespłaconych dóbr” i przeniesionych roszczeń oraz jest zobowiązany natychmiast poinformować swoich klientów o cesji.

12.7. Na prośbę Kupującego ECO zwolni nadwyżkę dodatkowego zabezpieczenia według swego uznania, jeżeli wartość zabezpieczenia przekroczy o 20% sumę roszczeń ECO.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Za obowiązujące uznaje się przepisy prawa polskiego i warunki INCO TERMS. Wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contract for the Intemational Sale of Goods).

13.2. Dla stron przyjmuje się właściwość miejscową sądów w Warszawie.

13.3. ECO jest uprawnione do używania elektronicznych procesów przetwarzania danych w celu przechowywania danych dotyczących kontrahentów oraz ich oceny dla potrzeb handlowych ECO, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

13.4. W przypadku, gdy jedno z wyżej wymienionych postanowień będzie częściowo bądź całkowicie nieważne, wtedy pozostałe postanowienia niniejszego porozumienia także będą bezskuteczne.

Our website uses “cookies” in accordance with the Privacy Policy.